GroupAuto, G-Truck

Mapa strony

Oznaczenia podstawowych parametrów opon

Nowe etykiety opon:

nowa etykietaPrzykładowa nowa etykieta:


Przykładowa nowa etykieta

Porównanie etykiet:
Porównanie nowych i starych etykiet opon

Porównanie nowych i obecnych klas dla oporów toczenia:

Porównanie klas oporów toczeniaNajważniejsze elementy które ulegną stopniowej zmianie:
1. Wprowadzenie od maja 2021, nie określono okresu przejściowego.
2. Nie dodano wyższych klas np. A+, ale zmniejszono ich liczbę do D.
3. Zmieniono zakres limitu dla klasy D.
4. Zewnętrzny hałas toczenia będzie definiowany w skali A,B,C zamiast fal dźwiękowych.
5. Dla opon zimowych piktogram (3PMSF) lub/oraz piktogram lodowy.
6. Obowiązek umieszczania pełnej etykiety w materiałach reklamowych i technicznych.
7. Wprowadzenie bazy danych produktów (EPREL), która będzie połączona z etykietą za pomocą kodu QR.
8. Obowiązek dostarczenia dokumentacji technicznej z badań.
9. Dostawca / dystrybutor pojazdu musi dostarczyć etykietę na zamontowaną oponę.
10. Zakres informacji może zostać w przyszłości poszerzony o informacje o przebiegu.

Wymagania dotyczące opon w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, oporów toczenia i hałasu

wywołanego toczeniem się opon
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYCZEPNOŚCI NA MOKREJ NAWIERZCHNI
Opony klasy C1 spełniają następujące wymagania:

Kategoria zastosowaniaWskaźnik przyczepności na mokrej nawierzchni (G)
Opona zimowa o wskaźniku prędkości wskazującym maksymalną dopuszczalną prędkość nie większą niż 160 km/godz. („Q” lub niższym, z wyłączeniem „H”)≥ 0,9
Opona zimowa o wskaźniku prędkości wskazującym maksymalną dopuszczalną prędkość większą niż 160 km/godz. („R” i wyższym włączając „H”)≥ 1,0
Opona normalna (typ drogowy)≥ 1,1


WYMAGANIA W ZAKRESIE OPORÓW TOCZENIA
Maksymalne wartości współczynnika oporów toczenia dla każdego typu opon, zmierzone zgodnie z normą ISO 28580, nie przekraczają następujących wartości:


tabela 1
Klasa oponWartość maksymalna (kg/t)
Pierwszy etap
C112,0
C210,5
C38,0

tabela 2
Klasa oponWartość maksymalna (kg/t)
Drugi etap
C110,5
C29,0
C36,5


W przypadku opon zimowych wartości graniczne określone w tabeli 2 podwyższa się o 1 kg/t.

WYMAGANIA W ZAKRESIE HAŁASU WYWOŁANEGO TOCZENIEM SIĘ OPON
1. Poziomy hałasu ustalone zgodnie z procedurą określoną w środkach wykonawczych do rozporządzenia UE nie przekraczają wartości granicznych wyznaczonych w punktach 1.1 lub 1.2. Tabele w punktach 1.1
i 1.2 przedstawiają wartości zmierzone, skorygowane z uwzględnieniem temperatury, z wyjątkiem opon klasy C3, i tolerancji przyrządów oraz zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej.
1.1. Opony klasy C1, w odniesieniu do nominalnej szerokości przekroju zbadanej opony:

Klasa oponyNominalna szerokość przekroju (mm)Wartości graniczne w dB(A)
C1A≤ 18570
C1B> 185 ≤ 21571
C1C> 215 ≤ 24571
C1D> 245 ≤ 27572
C1E> 27574

W przypadku opon zimowych, opony o podwyższonym wskaźniku nośności i opony wzmocnione lub
w przypadku jakiegokolwiek połączenia tych klasyfikacji powyższe wartości graniczne podwyższone są
o 1 dB(A).


1.2. Opony klasy C2 i C3, w odniesieniu do kategorii zastosowania danej gamy opon:

Klasa oponyKategoria zastosowaniaWartości graniczne w dB(A)
C2Opony normalne72
Opony trakcyjne73
C3Opony normalne73
Opony trakcyjne75


W przypadku opon do zastosowań specjalnych powyższe wartości graniczne podwyższone są o 2 dB(A). Dopuszcza się dodatkowe 2 dB(A) w przypadku opon zimowych trakcyjnych klasy C2. W przypadku wszystkich pozostałych opon klas C2 i C3 dopuszcza się dodatkowy 1 dB(A).
Obowiązki producentów/dostawców opon określone zostały w artykule 5 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r.:
Obowiązki dostawców opon w odniesieniu do bazy danych o produktach
1.Od dnia 1 maja 2021 r. dostawcy wprowadzają do bazy danych o produktach informacje określone w załączniku VII, zanim opona wyprodukowana po tej dacie zostanie wprowadzona do obrotu.
2.W przypadku opon wyprodukowanych między dniem 25 czerwca 2020 r. a dniem 30 kwietnia 2021 r. dostawca wprowadzi do bazy danych o produktach informacje określone w załączniku VII najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 r.
3.W przypadku opon wprowadzonych do obrotu przed dniem 25 czerwca 2020 r. dostawca może wprowadzić do bazy danych o produktach informacje określone w załączniku VII.
4.Do momentu wprowadzenia do bazy danych o produktach informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, dostawca udostępnia do kontroli elektroniczną wersję dokumentacji technicznej w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku od organu nadzoru rynku.
5.W przypadku gdy organy udzielające homologacji typu lub organy nadzoru rynku potrzebują do wykonywania swoich zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia informacji innych niż informacje określone w załączniku VII, dostawca udziela im takich informacji na żądanie.
6.Oponę, w odniesieniu do której dokonano zmian mających znaczenie dla etykiety opony lub karty informacyjnej produktu, uważa się za nowy typ opony. Dostawca wskazuje w bazie danych o produktach, od kiedy zaprzestał wprowadzania do obrotu egzemplarzy danego typu opony.
7.Po wprowadzeniu do obrotu ostatniego egzemplarza danego typu opony dostawca przechowuje przez 5 lat informacje dotyczące tego typu opony w części bazy danych o produktach dotyczącej zgodności.

Obowiązki dystrybutorów opon zostały opisane w artykule 6 rozporządzenia:
1. Dystrybutorzy zapewniają, aby:
a) w punkcie sprzedaży opony były opatrzone w wyraźnie widocznym miejscu dostarczoną przez dostawcę zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) etykietą opony, w formie naklejki, która jest zgodna z wymaganiami określonymi w załączniku II i w całości czytelna, oraz aby dostępna była karta informacyjna produktu, w tym, na żądanie, w formie drukowanej; lub
b) wydrukowana etykieta opony, która jest zgodna z wymaganiami określonymi w załączniku II, była przed sprzedażą opony, która stanowi część partii składającej się z jednej lub większej liczby identycznych opon, pokazywana użytkownikowi końcowemu i umieszczana wyraźnie w pobliżu opony w punkcie sprzedaży oraz aby dostępna była karta informacyjna produktu.
2.Dystrybutorzy zapewniają, aby we wszelkich reklamach wizualnych dotyczących konkretnego typu opony pokazywana była etykieta opony. Jeżeli reklama wizualna podaje cenę tego typu opony, etykieta opony musi być umieszczona w pobliżu podanej ceny. W internetowych reklamach wizualnych dotyczących konkretnego typu opony dystrybutorzy mogą udostępniać etykietę opony za pomocą wyświetlania rozwijanego.
3.Dystrybutorzy zapewniają, aby we wszelkich technicznych materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego typu opony umieszczona została etykieta opony i aby materiały te zawierały informacje określone w załączniku IV.
4.W przypadku gdy opony oferowane do sprzedaży nie są widoczne dla użytkownika końcowego
w momencie sprzedaży, dystrybutorzy zapewniają dostarczenie użytkownikowi końcowemu egzemplarza etykiety opony przed sprzedażą.
5.Dystrybutorzy zapewniają, aby oferta sprzedaży na odległość w formie papierowej przedstawiała etykietę opony oraz aby użytkownicy końcowi mogli uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej i zwrócić się o drukowany egzemplarz karty informacyjnej produktu.
6.Dystrybutorzy, którzy wykorzystują sprzedaż na odległość opartą na telemarketingu, informują użytkowników końcowych o tym, jaka jest klasa każdego z parametrów umieszczonych na etykiecie opony, oraz informują użytkowników końcowych, że mogą oni uzyskać dostęp do etykiety opony i karty informacyjnej produktu za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej i zwracając się o ich drukowane kopie.
7.W przypadku opon sprzedawanych lub oferowanych w sprzedaży przez internet, dystrybutorzy zapewniają umieszczenie etykiety opony w pobliżu podanej ceny i dostęp do karty informacyjnej produktu. Etykieta opony musi mieć takie rozmiary, by była dobrze widoczna i czytelna oraz proporcjonalna do rozmiaru określonego w załączniku II pkt 2.1. Dystrybutorzy mogą udostępniać etykietę opony konkretnego typu opony za pomocą wyświetlania rozwijanego.