GroupAuto, G-Truck

Mapa strony

OPOLTRANS

Dbałość o środowisko

Ochrona środowiska

Jedną z głównych zasad, którymi firma Opoltrans kieruje się w swojej działalności jest dbałość o środowisko. Dbamy, aby odpady powstałe po użytkowaniu sprzedawanych przez nas produktów były zbierane i w tak wysokim stopniu jak to tylko możliwe poddawane procesowi recyklingu. Wykorzystujemy również energię z panelii fotowoltaicznych, a dostawy w coraz większym stopniu realizowane są przez elektryczne samochody dostawcze.

Zielona energia w OPOLTRANS
Dziś zrównoważony rozwój to dbałość o swój biznes z troską o środowisko naturalne, wiedzą o tym odpowiedzialni przedsiębiorcy.
OPOLTRANS wdrożył innowacyjne pomysły i pro-jekty wspomagające dążenie do zero-emisyjności. Na politykę zero-emisyjności składają się projekty wśród których należy wyróżnić eko-dostawy realizowane za pomocą pilotażowego programu elektrycznej floty, a także inne, jak panele fotowoltaiczne w wielu oddziałach, pompy ciepła, odzyskiwanie wody, recykling i segregacja odpadów, działania promujące ekologiczne rozwiązania wśród dostawców i Klientów. To wszystko z myślą o wy-zwaniach jakie stawia nam środowisko naturalne oraz wizja wspólnej przyszłości.


Mapa Oddziały OPOLTRANS

 
Zużyte akumulatory kwasowe

Baterie i akumulatory, ze względu na zawartość m. in. metali ciężkich, mogą stanowić znaczne zagrożenie dla zdrowia oraz negatywnie wpływać na środowisko. Substancjami szczególnie szkodliwymi są ołów i jego związki, elektrolit, pasty uszczelniające zawierające związki metali ciężkich, a także tworzywa sztuczne- przede wszystkim polipropylen i ebonit. W związku z dużą zawartością tych substancji w zużytych akumulatorach, konieczne jest tworzenie systemów ich zbiórki i recyklingu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, punkty sprzedaży detalicznej przy sprzedaży nowego akumulatora
są zobowiązane do odbioru od kupującego zużytego akumulatora kwasowo- ołowiowego. Dodatkowo firmy wprowadzające akumulatory na rynek są zobowiązane stworzyć taki system zbiórki zużytych akumulatorów, aby każdy konsument niezależnie od swojej lokalizacji, mógł w łatwy sposób oddać swój zużyty akumulator
celem recyklingu.W związku z powyższym stworzyliśmy sieć punktów, w których odbieramy zużyte akumulatory:

tu można kupić nowe i oddać zużyte akumulatory

Wszystkie zużyte akumulatory zbierane są w sposób selektywny i przekazywane do zakładów recyklingu. Tam rozkładane są na elementy składowe, rozdrabniane i poddawane procesom mechanicznym i chemicznym, których zadaniem jest przekształcenie zużytego produktu w surowce przeznaczone do dalszego wykorzystania.


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Elektroodpady czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to wszystkie zepsute, zużyte lub nieużywane urządzenia, których działanie uzależnione jest od dopływu prądu lub obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych.

Podobnie jak w przypadku zużytych akumulatorów, elektroodpady zawierają szereg substancji szkodliwych m. in.: rtęć, związki bromu, kadm, PCB czy azbest. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt. Elektrośmieci nie wolno więc wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. O zakazie tym informuje znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Bardzo ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one poddane procesom recyklingu.

Informujemy, że przy sprzedaży nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, przyjmujemy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt tego samego typu.

Zgodnie z obowiązującym prawem stworzyliśmy sieć punktów, w których odbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

tu można kupić nowy i oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Koszty gospodarowania odpadami dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 
Odpady opakowaniowe

Każdy konsument zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami i wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności odpady należy poddać procesowi odzysku, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska.

Odpady opakowaniowe należy zbierać i magazynować selektywnie.

Wyróżniamy następujące rodzaje odpadów opakowaniowych, które powstają w związku z zakupem produktów:

  1. opakowania metalowe,
  2. opakowania szklane,
  3. opakowania papierowe i z tworzyw papierniczych,
  4. opakowania z tworzyw sztucznych,
  5. opakowania z drewna.

Osoby fizyczne powinny postępować z odpadami opakowaniowymi zgodnie z obowiązującym w miejscu zamieszkania regulaminem utrzymania czystości i porządku.

 

Sposób postępowania przedsiębiorców z odpadami opakowaniowymi reguluje ustawa o odpadach. Przedsiębiorca jest zobowiązany do selektywnego zbierania wszystkich powstających w związku z prowadzoną działalnością odpadów oraz do przekazywania ich uprawnionym odbiorcom za pośrednictwem karty przekazania odpadów.